Główne cele projektu "Zbójnicki Szlak" - Zbójnikolandia

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Article Index

There is no translation available.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” 

ZBJNICKIEIMPREZYINTEGRACYJNE

Projekt „Zbójnicki Szlak” to projekt związany z dziedzictwem kulturowym i duchowym Karpat (etnografią, sztuką i rękodziełem, rzemiosłem, ginącymi zawodami, produktami regionalnymi i kuchnią regionalną). Bazuje na wyjątkowości historii regionu karpackiego, krajobrazu regionu karpackiego, wyjątkowości fauny i flory Karpat oraz zwyczajów karpackich górali, wyjątkowości literatury regionalnej, podań i legend
o zbójnikach.

Zadaniem niniejszego projektu „Szlak Zbójników Karpackich” jest przywrócenie Karpatom ich zbójników, którzy grasowali zarówno po północnej jak i południowej stronie Karpat. Miejmy nadzieję, że uda się ostatecznie przywrócić karpackich zbójników na należne im w panteonie karpackim miejsce.

Działalnością zbójników na terenie Karpat nie zajmowano się do tej pory szczegółowo. Historycy, etnografowie i badacze regionalni zamieszczali jednak wiele wzmianek o zbójnikach w licznych pracach dotyczących Karpat.

Poszukiwania rozpoczęte w 2007 roku były pierwszą próbą podjęcia tej problematyki w Polsce a nawet może na świecie. Z uwagi na wielkie zainteresowanie turystów tematyką zbójnictwa karpackiego, powstał pomysł stworzenia projektu pod nazwą „Szlak Zbójników Karpackich”. Projekt realizowany jest dlatego, ponieważ trzeba zwrócić uwagę turystów na obyczajowość minionej epoki staropolskiej i życie codzienne zbójników karpackich.

W związku ze ścieraniem się w Karpatach wielu kultur, zwyczajów, obyczajów, tradycji, powstała w ciągu minionych stuleci unikatowa enklawa narodowościowo-etniczna nie mająca odpowiednika na całym świecie. Z tej wyjątkowej mozaiki powstali zbójnicy karpaccy, którzy prawie przez 500 lat byli postrachem na traktach kupieckich w Karpatach.

Mając na celu popularyzację tematyki zbójnictwa karpackiego, promocję Karpat trzeba przybliżyć turystom zapomniane już zbójeckie prawdy, historie, których sceną były tajemnicze Karpaty.

Tematyka zbójnictwa karpackiego od dziesiątek lat inspirowała literatów, poetów, muzyków, artystów, reżyserów. Z tego też powodu trzeba ocalić od zapomnienia zbójeckie obrazy przeszłości w Karpatach.

Projekt zakłada wykorzystanie i transgraniczne połączenie krajów zlokalizowanych na mitycznym łuku Karpat, które mają tradycje zbójnickie. W wyniku pracy koncepcyjnej ekspertów i partnerów projektu powstanie nowy międzynarodowy zbój - produkt turystyczny.

Szlak będzie miał charakter międzynarodowy poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla karpackich regionów atrakcji.

Portal www.zbojnickiszlak.pl ma być narzędziem promocji tych krajów i zbójnickich produktów turystycznych z walorem przygody w tle, z dreszczykiem emocji, angażujące potencjalnego turystę emocjonalnie.

Portal będzie przedstawiał gamę produktów turystyki przygodowej (turystykę przygodową należy rozumieć jako aktywną formę wypoczynku, podróże przygodowe, w których zaskakiwani jesteśmy nowymi wydarzeniami, ale także w wymiarze edukacyjnym, gdy zdobywamy nowe, frapujące informacje z różnych dziedzin związane z odwiedzanym terenem).

Zbójnicka oferta turystyczna ma być intrygująca, wzmacniająca markę turystyczną regionu karpackiego, zwiększająca zainteresowanie Karpatami.

Projekt „Zbójnicki Szlak” zakłada wspólną, nowatorską koncepcję promocji atrakcji turystycznych Karpat, dla których dziedzina turystyki jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju.

W niebanalnym, intrygującym ujęciu przedstawione zostaną atrakcje turystyczne, bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe oraz historyczne, społeczne i kulturowe wspólne dziedzictwo oraz zbój - produkty regionalne charakterystyczne dla tego cennego dla Europy obszaru.

Projekt uwzględnia elementy turystyki poznawczej (krajoznawstwo,  kulinaria, ekoturystykę itp.), turystyki wypoczynkowej (agroturystyka, turystyka rozrywkowa itp.), turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza, przygodowa, tramping, backpaking, trekking, survival, turystyka ekstremalna, rowerowa, speleologiczna, jeździecka itp.), turystyki kulturowej (etnografowie, kulturoznawcy, antropolodzy itp., turystyki literackiej (znawcy literatury z terenów objętych Projektem, badacze dawnych podań, legend, baśni i mitów o zbójnikach itp.,).

W szczególności koncepcja powinna wskazywać potencjalne formy aktywnego wypoczynku, formy turystyki przygodowej, innowacyjne sposoby prezentacji informacji o regionie.

Celem koncepcji jest zwięzłe zaprezentowanie sposobu pracy eksperta, której efektem będzie opracowanie treści merytorycznych na promocyjny portal internetowy prezentujący atrakcyjność regionu karpackiego w różnych dziedzinach i aspektach.

Zbójeckie opracowania autorskie będą pokazywać dotąd nieodkryte lub niewypromowane należycie miejsca, obiekty i tradycje regionu karpackiego, jak i te dobrze znane, które pokazane zostaną w nowatorski, niebanalny sposób, tworząc kompleksowe zbój - pakiety produktów turystycznych, skierowane do różnych grup docelowych.

Zakłada on kompleksowość (turystyka urlopowa, zdrowotna, podróże służbowe), branie pod uwagę różnych dziedzin i przestrzeni tj.: krajobraz, bioróżnorodność, ekologia, historia, religie, dziedzictwo kulturowe (etnografia, sztuka i rękodzieło, rzemiosło, ginące zawody, produkty i kuchnia regionalna), rekreacja, sport, rozrywka itp.

Poprzez nałożenie na karpacką mapę sieci różnorodnych zbój - atrakcji, ciekawie zestawionych, połączonych tematycznie lub terytorialnie, powstanie intrygująca zbój - oferta, która wzmocni markę turystyczną regionu.

ZBÓJNICKI SZLAK ma na celu wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców KARPAT, ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej (woj. śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzystkie) i budowanie nowej turystycznej marki na rynku polskim i zagranicznym. Główną ideą SZLAKU ZBÓJNIKÓW KARPACKICH  jest połączenie wszystkich inicjatyw kulturowych i turystycznych, których tematem jest legenda i romantyczny mit karpackiego zbójnictwa. Planowane jest włączenie do inicjatywy lokalnych samorządów, stowarzyszeń, środowisk turystycznych i kulturotwórczych w tym szczególnie placówek muzealnych.

dekor12

SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH rozpowszechnia wiedzę na temat folkloru, regionalizmu, etnografii, historii, zwyczajów i obyczajów malowniczego i pełnego śladów historii regionu Karpat, ma na celu promocję lokalnych tradycji, dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego. Karpaty są rdzeniem Europy Środkowej, swoistym fenomenem kulturowo-historycznym, pewną całością geograficzną, historyczną
i społeczną, wznoszącą się ponad przecinające je granice państwowe.  Są nierozerwalnym splotem kultur, miejscem ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także niemieckich, żydowskich i wielu, wielu innych. Tak postrzegane Karpaty chcemy poznawać, badać i ochraniać. Projekt  upowszechniać ma i popularyzować wiedzę o Karpatach oraz starać się o zachowanie ich kulturowej złożoności i bogactwa. Naukowe odkrywanie Karpat dla Polski zaczęło się nie tylko od ojca polskiej geologii, badacza w pełni tego słowa znaczeniu, Stanisława Staszica, autora fundamentalnej pracy nad odkrywaniem tajemnic polskich gór czyli „O ziemiorództwie Karpatów tudzież innych ziem Polski", ale także dzięki artystom: Wincentemu Polowi, Sewerynowi Goszczyńskiemu i Kazimierzowi Władysławowi Wójcikowi. Zapoczątkowali oni bowiem badania ludoznawcze, a co za tym idzie również i wiedzę na temat zbójnictwa karpackiego. Poznawanie Karpat zaczęło się więc od folkloru i ludoznawstwa, od niezwykłych historii i legend związanych ze zbójnictwem. Poznawanie magicznego regionu Karpat ciągle trwa. Okazuje się, że Karpaty wciąż kryją przed nami swoje zbójnickie i nie tylko tajemnice. Swoistego rodzaju pamiątkami po tej zbójeckiej historii Karpat jest szereg nazw topograficznych upamiętniających znanych zbójnickich harnasi. To właśnie one mają generować duży ruch turystyczny z Polski i z zagranicy.

Projekt „SZLAK ZBÓJNINIKÓW KARPACKICH” ma odkurzć wiedzę o zbójnictwie. W relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników najwięcej miejsca, zajmowało pasterstwo wysokogórskie, myślistwo i zbójnictwo, mniej np. opisy strojów. Znalazły się w nich też pieśni, podania, legendy o zbójnikach, niewielkie objętościowo słowniczki gwary podhalańskiej, mniej lub bardziej udane opisy i próby uchwycenia istoty tańca zbójnickiego i muzyki góralskiej. Były to dziedziny życia najbardziej atrakcyjne i oryginalne, w porównaniu z innymi polskimi terenami, od razu rzucające się w oczy przybysza z nizin. Inne tematy nie wzbudzały takiego zainteresowania!

ZBÓJNICKI SZLAK promuje turystykę kwalifikowaną, turystykę górską oraz miejsca związane z faktycznymi wydarzeniami historycznymi jak również z miejscami tajemniczych legend i podań o zbójnikach, beskidnikach, opryszkach i hajdamakach wprowadzających turystów w klimat XVII i XVIII wieku. Moda na ludowość, ludyczność, folklor i zbójnickie tradycje wcale nie słabnie, a w ostatnim czasie wręcz przybiera na sile. Zbójnicki mit kojarzy się nam wszystkim z symbolem dawności, honorności, wolności i dlatego nigdy nie zaginie! Legendy o zbójnikach - są wciąż chętnie opowiadane i słuchane. Wiele regionalnych miejsc w Karpatach, nazywanych jest na cześć słynnych zbójników i nawiązuje do ich obecności.

W swoim założeniu SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH będzie zwracał szczególną uwagę aby dokumentować przeszłość i propagować ochronę zabytków, wspierać folklor i poczynania kultywujące karpackie tradycje artystyczne. Projekt zakłada działania mające na celu rejestrowanie stanu środowiska przyrodniczego i zachodzących w Karpatach zmian, wspomagać działalność naukową, popularno-naukową, publicystyczną i literacką krzewiącą wiedzę o Karpatach. Projekt ma popularyzować muzea, skanseny, izby regionalne znajdujących się na ZBÓJNICKIM SZLAKU, festiwale folklorystyczne (takich jak m.in. SABAŁOWE BAJANIA), a także rezerwaty przyrodnicze i parki narodowe.

ZBÓJNICKI SZLAK obrał sobie za jeden z celów głównych pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej regionu Karpat, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki całego regionu karpackiego, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń.

Przez organizowanie licznych wycieczek krajoznawczych SZLAKIEM ZBÓJNIKÓW KARPACKICH projekt zakłada edukację ekologiczną turystów, aby poznali różnorodność biologiczną regionu Karpat. SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH identyfikuje charakterystyczne dla całego regionu karpackiego mocne strony turystyczne, kulturowe, etniczne. ZBÓJNICKI SZLAK wyeksponował potencjał wyróżniający region karpacki na tle innych regionów. Karpaty to region ogromnych szans turystycznych! ZBÓJNICKI SZLAK ma promować Karpaty przy zachowaniu odrębności i dziedzictwa kulturowego tego regionu.

ZBÓJNICKI SZLAK ma docelowo poprawić stan infrastruktury turystycznej w Karpatach (punkty widokowe, tablice informacyjne, aleje zbójników, zajazdy, wiaty i zadaszenia dla turystów, modernizacja atrakcyjnych turystycznie odcinków tras, parkingi, stworzenie ścieżek ekologicznych, chodników, zbójnickich ścieżek rowerowych, sieć maszyn z pamiątkowymi zbójnickimi monetami promującymi SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH). ZBÓJNICKI SZLAK ma pomóc w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu Karpat.

Siłą napędową rozwoju w świecie wysokorozwiniętym staje się w coraz większym stopniu informacja i wiedza, szczególnie nowa wiedza, nowe idee i nowe pomysły, ich praktyczne zastosowanie. SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH jest na etapie komercjalizacji i spełnia te założenia i kryteria (nowy sieciowy produkt turystyczny, łączący setki podmiotów, ludzi i instytucji, spakietyzowana zbójnicka oferta wycieczek, trekkingów górskich, zbójeckich imprez integracyjnych, biesiad zbójnickich w karczmach, szkoleń, konferencji zbójnickich, wesel i zaręczyn ze zbójnikami). Stworzenie zróżnicowanej gamy usług turystycznych w regionie karpackim, spowoduje korzystny wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców. SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH wykorzystywać ma legendę zbójnictwa dla potrzeb turystycznych i przyczynić się do tworzenia nowych zbójnickich produktów turystycznych, w celu uatrakcyjnienia oferty dla touroperatorów, rozwój turystyki etnicznej, kulturowej, ekologicznej. Imprezy te w większości organizowane będą na terenie mitycznego Łuku Karpat, co spowoduje generowanie ruchu turystycznego na tym terenie i odnoszenie wymiernych korzyści finansowych dla przemysłu turystycznego Karpat. Sieciowy produkt turystyczny to nic innego jak gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, opierająca się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja posiadająca wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę) produktu. Tym oryginalnym wyróżnikiem jest zbójnicki mit. Mit bardzo głęboko i pozytywnie zakorzeniony w społeczeństwie nie tylko polskim, ale i słowackim, czeskim, ukraińskim, rumuńskim i węgierskim. Szlak Zbójników Karpackich jest produktem bazującym przede wszystkim na regionalizmie, góralszczyźnie, folklorze, karpackim dziedzictwie narodowym sześciu krajów.

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA" FIRMY LESZEK MŁODZIANOWSKI ZBÓJNICKI SZLAK Sp. z.o.o., a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” oraz "ZBÓJNIKOLANDIA"ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.